Algemene Voorwaarden

1. Contact
Met vragen, klachten, tips, complimenten of voor een goed gesprek kunt u bij ons terecht via 076 5206696 of info@barlucca.nl
U kunt ons iedere dag bellen van 11:00 uur tot 21:00 uur.
Wij staan ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 20102810.

2. Overeenkomst
2.1. Door het plaatsen van een bestelling op onze website accepteert u het aanbod van ons Restaurant, welke in uw postcodegebied levert en gaat u een overeenkomst aan met Ons Restaurant. U kunt de keuze maken om af te halen of uw bestelling bij u af te laten leveren. Eventuele vragen en/of opmerkingen dienen ingediend te worden via info@barlucca.nl. Verdere contactgegevens van ons Restaurant vindt u terug op de contact pagina. Betalingen die via de website worden gedaan worden gedaan aan Mollie welke op haar beurt zorg zal dragen voor het storten van de betaling naar de rekening van Ons Restaurant. Uw bestelling kan niet herroepen worden.
2.2. In het kader van deze overeenkomst worden er door ons Restaurant persoonsgegevens verwerkt. Dit wordt altijd gedaan conform de geldende wetgeving.
2.3 Ons Restaurant zal uw persoonsgegevens nimmer zonder uw toestemming vervreemden aan derden.
2. Levering
3.1 Voor bezorging van een bestelling gelden bezorgkosten die worden aangegeven tijdens het bestellen. De prijzen die vermeld staan op de website zijn exclusief de kosten voor bezorging.
3.2 Bestellingen kunnen via internet geplaatst worden tot uiterlijk 35 minuten voor sluitingstijd. De openingstijden staan vermeld op onze website.
3.3 Op promotionele acties kan een meerprijs worden berekend voor bodem, grootte en/of ingrediënten.
3.4 Alhoewel ernaar gestreefd wordt uw bestelling binnen 35 minuten op het door u gewenste adres af te leveren, zijn er altijd omstandigheden, zoals weer en verkeer, die ertoe bijdragen dat deze indicatie niet gehaald kan worden.
3.5 Als de bestelling niet naar wens is (bijvoorbeeld omdat het eten bedorven is, of de bestelling niet klopt met hetgeen u had besteld) krijgt u een vergoeding (in overleg met Ons Restaurant). U neemt daartoe telefonisch of via de mail contact op met Ons Restaurant.
3.6 Ons Restaurant is gerechtigd een bestelling te weigeren en te annuleren binnen een redelijke termijn, zonder daarvoor de reden te hoeven opgeven. Het reeds betaalde bedrag zal dan op uw rekening worden teruggestort.
4. Betaling
Voorafgaande betaling is mogelijk op de wijze zoals dit aangeboden wordt op onze website. Indien de online betaalmethode niet beschikbaar is of u wilt uw bestelling bij voorkeur bij aflevering betalen dan kunt u uiteraard ook betalen aan de bezorger.
5. Rechten van intellectuele eigendom
Alle rechten van intellectuele eigendom met betrekking tot de website en de producten van Ons Restaurant, inclusief verpakking en reclamemateriaal, berusten uitsluitend bij ons Restaurant en haar leveranciers. Onder rechten van intellectuele eigendom worden onder meer begrepen alle octrooirechten, merkrechten, handelsnaamrechten, databankrechten, modelrechten, domeinnamen en andere rechten van intellectuele eigendom (knowhow en handelsgeheimen inbegrepen) in Nederland of elders, die in verband staan met de (content van de) website en of de geleverde producten, inclusief verpakking/reclamemateriaal, in het algemeen. Het is u niet toegestaan op de website en of producten, inclusief verpakking en reclamemateriaal aangebrachte merk- of herkenningstekens, en/of enige aanduidingen omtrent auteursrechten, handelsnamen of andere rechten van intellectuele eigendom, te wijzigen, te kopiëren, op andere wijze te (her)gebruiken of te verwijderen, noch de website of enige gedeelten daarvan te wijzigen of na te maken noch op enigerlei andere wijze schade te berokkenen aan of ongerechtvaardigd voordeel te trekken uit de reputatie van de rechten van intellectuele eigendom van Ons Restaurant en aan haar leveranciers.
6. Aansprakelijkheid
6.1 De totale aansprakelijkheid van Ons Restaurant wegens een toerekenbare tekortkoming in de nakoming van een overeenkomst of uit enige andere hoofde, is beperkt tot vergoeding van directe schade tot maximaal het bedrag van de voor die overeenkomst bedongen prijs.
6.2 De aansprakelijkheid van Ons Restaurant voor indirecte schade, gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en smartengeld is uitgesloten.
6.3 De bedoelde uitsluitingen en beperkingen komen te vervallen indien en voor zover de schade het gevolg is van opzet of bewuste roekeloosheid van de bedrijfsleiding van Ons Restaurant.
7. Klachtenprocedure
7.1 Eventuele klachten over een bestelling of de aflevering daarvan dient u rechtstreeks telefonisch of via het email-adres zoals aangegeven op onze website in te dienen. Wij zullen de klacht in behandeling nemen en contact met u opnemen en streven ernaar de ontvangen klacht zo spoedig mogelijk te behandelen en de bevindingen terug te koppelen.
8. Toepasselijk recht
8.1. Door het bezoeken van onze website accepteert u automatisch deze voorwaarden. Ook blijven ze van toepassing op eventuele latere bezoeken, tenzij de voorwaarden zijn gewijzigd.
8.2. Ons Restaurant kan te allen tijde de algemene voorwaarden wijzigen; het is daarom raadzaam bij een volgend bezoek of bestelling de voorwaarden opnieuw te raadplegen.
8.3. De overeenkomsten tussen Ons Restaurant en u worden beheerst door Nederlands recht.